Đánh giá toàn diện hệ thống bình luận Disqus Comments

Your ads here!

Đánh giá toàn diện hệ thống bình luận Disqus Comments

Trước đây mình đã từng viết về hệ thống bình luận Disqus trong bài viết 5 hệ thống bình luận (comments) miễn phí tốt nhất. Trong đó mình xếp Disqus vào số một vì đánh giá cao những tính năng mà hệ thống bình luận toàn diện này đem lại.

Nhân sự kiện BTK chuyển sang dùng hệ thống bình luận mới Disqus mình sẽ viết một bài tương đối đầy đủ và hoàn chỉnh để đánh giá toàn diện hệ thộng bình luận Disqus này.

(đặt gạch cái viết sau Smile )

Nhưng trước đó anh em cho xin ý kiến bằng cách bình luận thả ga ở bài viết này nhé…

Hồng Hòa Vi

 
AboutSitemapServicesSupportPolicyContact
© 2012 Blog Thiết Kế. All rights reserved.
Posts RSSComments RSS
Do you like this template? Click here!
Scroll to top