Tự học Javascript – Biến và toán tử

Your ads here!

Trong bài này chúng ta sẽ học về biến và toán tử trong Javascript. Như tất cả các ngôn ngữ lập trình khác biến và toán tử là những viên gạch đầu tiên để xây dựng nên một chương trình hoàn chỉnh.

blog thiết kế - thiết kế web giá rẻ

1. Biến trong Javascript

Trong một đoạn mã chương trình, chúng ta sử dụng các hằng số và biến số. Các biến có thể thay đổi giá trị của mình trong quá trịnh chương trình thực thi.

Biến là tên gọi chỉ định một vị trí lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ của máy tính. Trước khi sử dụng và truy xuất các biến số chúng ta cần khai báo nó. Bằng cách này chúng ta có thể xử lý các giá trị của biến số cũng như thay đổi giá trị này khi cần.

a) Khai báo biến

Có thể tạo ra một biến và gán giá trị của nó theo cách sau

- Sử dụng câu lệnh var:

var name = giá trị;

- Có thể thay đổi giá trị bằng cách sử dụng tên biến (không có var)

name = giá trị khác;

b) Kiểu biến

Kiểu biến: Không giống những ngôn ngữ lập trình khác nhú C hoặc Pascal, Javascript không có kiểu dữ liệu cố định do đó nó cho phép bạn thay đổi kiểu biến trong chương trình. Javascript có khả năng nhận và phân biệt các kiểu dữ liệu chuỗi, số và các kiểu biến khác.

Ví dụ:

var x=”xyz”;
x=8;

Lưu ý rằng giá trị kiểu chuỗi (bao gồm các chữ cái) phải được đặt giữa các dấu trích dẫn (đơn hoặc đôi) và dữ liệu kiểu số thì không cần dùng dấu trích dẫn.

c) Phân loại biến

Một biến được khai báo bên trong một hàm là các biến cục bộ. Nó chỉ có giá trị trong phạm vi hàm đã khai báo. Do đó một hàm khác có thể khai báo một biến có trùng tên. Javascript xem hai biến này riêng biệt.

Biến toàn cục là biến được khai báo bên ngoài các hàm và có giá trị được sử dụng mọi nơi trong chương trình: trong các hàm và các đoạn mã Javascript khác được nhúng vào trong trang HTML

2. Toán tử

Để làm việc với các biến số và thao tác trên nó ta sử dụng toán tử. Thật khó để định nghĩa một toán tử là gì nhưng một cách linh cảm chúng ta có thể hiểu đó là cách mà tương tác và thay đổi giá trị các biến.

Javascript có thể hiểu các phép toán đơn nguyên và nhị nguyên. Các toán tử trong Javascript có thể nhóm thành các loại sau:

  • Phép gán
  • Phép toán số học
  • Phép toán so sánh
  • Các phép toán xử lý chuỗi
  • Phép toán logic
  • Phép toán điều kiện
  • Phép toán hàm
  • Phép toán hướng đối tượng

Chúng ta sẽ còn gặp lại các phép toán này trong các chương tiếp theo

Hồng Hòa Vi

 
AboutSitemapServicesSupportPolicyContact
© 2012 Blog Thiết Kế. All rights reserved.
Posts RSSComments RSS
Do you like this template? Click here!
Scroll to top